NetSuite Romania VAT
NetSuite Bulgaria Localization / NetSuite Romania Localization

NetSuite Локализация за Румъния

Ние разработихме единствения одобрен от Oracle NetSuite ДДС модул за Румъния.

Защо имате нужда от NetSuite ДДС локализация за Румъния?

Ако управлявате бизнес, базиран в Румъния, в Oracle NetSuite ще трябва да подавате пред Националната агенция по приходите на Румъния (ANAF) ДДС отчети за вашата дейност. ДДС модула за Румъния разработен от BTS и одобрен от Oracle NetSuite позволява на потребителите с дъщерни дружества, базирани в Румъния, да създават отчети, предназначени за Националната агенция по приходите на Румъния, директно използвайки NetSuite ДДС локализация за Румъния. Модулът е напълно интегриран в NetSuite ERP и поддържа всички отчети, необходими за отчитането на ДДС в Румъния: Декларация по ДДС (D300), Детайлен списък на покупките и продажбите (D394), VIES декларация (D390).

За да работи NetSuite ДДС модула за Румъния не се нуждае от конектори или интеграции – всичко е изградено в системата и работи директно с базата данни. Отчетите могат да се съдават многократно / неограничен брой пъти, директно от Oracle NetSuite.

Как изградената от BTS NetSuite локализация за Румъния надгражда Oracle NetSuite?

Използвайки данните си в Oracle NetSuite и разработените от нас допълнителни функции,  включени в NetSuite ДДС модула за Румъния, всички базирани в Румъния компании, използващи NetSuite могат да създават своите  ДДС отчети в системата и да ги декларират пред Националната агенция по приходите на Румъния (ANAF).

Тези отчети са задължителни за всички регистрирани по ЗДДС компании в Румъния, без изключение. Няма друго решение, което лесно би могло да подпомогне създаването на тези отчети извън системата.

Докато въвеждате операциите си в Oracle NetSuite, нашия модул работи незабележимо за потребителя, като класифицира различните записи на създадените транзакции към детайлния списък на покупките и продажбите (D394), Декларация по ДДС (D300) и VIES декларация (D390).

След края на месеца, когато всички операции за отчетния периода са в системата, имате възможност да изготвите своите ДДС отчети директно в NetSuite.

Някои от функционалностите включени в  NetSuite Румъния ДДС локализацията разработена от BTS (списъкът не е изчерпателен):

 • Отчети изискуеми от ANAF Romania – D300, D390, D394 във формат изискуем от закона;
 • Автоматично класифициране в реално време (при създаване) на записите на операциите към задължителните отчети по ЗДДС в Румъния;
 • Отчети за покупки и продажби – за вътрешни и външни одити;
 • Съвместимост с Multi-Book функцията на NetSuite ERP за многофирмено счетоводство в ситуации, когато за целите на Румънското счетоводство се използва Secondary Accounting Book;
 • Поддържат се неограничен брой сценарии свързани с начисляване на ДДС – вътрешнообщностни придобивания и продажби, покупки със самоначисляване на ДДС, частични данъчни кредити, покупки и продажби с намалени ставки и др.;
 • Интеграция с Национална Банка на Румъния за ежедневно актуализиране на валутните курсове на RON спрямо други валути, публикувани от банката – в NetSuite системата на клиента.
 • Интеграция с ANAF – позволява ви да изтеглите данните на вашите клиенти или доставчици директно от ANAF, докато съдавате записите в Oracle NetSuitе.
 • Записите на вашите клиенти и доставчици в NetSuite автоматично се актуализират ежедневно с най-актуалната информация за тях директно от Винаги разполагате с актуални данни на компаниите, с които работите;
 • Ежедневно получавате автоматичен имейл от NetSuite ДДС модула за Румъния в случай, че някой от клиентите или доставчиците ви са с променени данни, ако това е било отразено в ANAF.
 • Оборотна Ведомост
  • Начални/Крайни салда и обороти за период – по счетоводна сметка
  • Експорт в Microsoft Excel
  • Групиране на резултатите по раздел и група
  • Оборотната ведомост е съвместима с Multi-Book функционалността на NetSuite
  • Съвместимост с функцията на NetSuite ERP „Accounting Context“ – Използва се при многофирмено счетоводство, при което в организацията има множество компании ползващи NetSuite в различни държави. Функцията предоставя възможност за генериране на отчета, използвайки корпоративния или местния (в случая румънския) сметкоплан, като респектовно визуализира номерата и имената на счетоводните сметки в съответствие с използвания сметкоплан.

и др.

Какви са предимствата от използването на NetSuite ДДС Румъния ДДС локализация ?

 • Отчетите по ДДС (D300 и D394), както и VIES декларация (D390) във формат .xml за всички дъщерни дружества със седалище в Румъния. Файловете във формат .xml се генерират директно в Oracle NetSuite и не изискват никаква допълнителна обработка извън системата, преди да бъдат подадени в ANAF. Точно както бихте ги подготвили във всеки друг местен софтуер.
 • NetSuite ДДС модула автоматично поддържа записите на операциите, за да ги класифицира правилно във всеки един от отчетите по ДДС. Въвеждането на операциите след активирането на NetSuite ДДС модула във вашата NetSuite система няма да бъде променено. NetSuite ДДС модула може да работи успоредно с текущите процеси, както вече са настроени във вашата система и няма да ги усложни допълнително.

Списък с разрабтоките на BTS одобрени от Oracle NetSuite