NetSuite локализация за България
NetSuite Локализация за България

NetSuite ДДС Локализация за България

Ние разработихме единствения одобрен от Oracle NetSuite ДДС модул за България.

Защо имате нужда от NetSuite ДДС локализация за България?

Ако управлявате бизнес, базиран в България чрез Oracle NetSuite, със сигурност се налага да подавате пред Националната агенция по приходите (НАП) ДДС и други видове отчети за вашата дейност. ДДС модула за България разработен от BTS и одобрен от Oracle NetSuite позволява на потребителите с дружества, базирани в България, да създават ДДС-отчети, предназначени и изисквани по закон от Националната агенция по приходите, директно използвайки NetSuite и надграждащия модул на БТС. Модулът е напълно интегриран в NetSuite ERP и поддържа всички отчети, необходими за отчитането на ДДС в България: Справка-Декларация по ДДС, Дневници за покупки и продажби, VIES-декларация, както и автоматизирано и последователно номериране на протоколи (при сделки за вътрешно общностно придобиване и обратно начисляване на ДДС, както и протоколи за Други случаи/Лични нужди).

За да работи ДДС модула не се нуждае от конектори или интеграции с NetSuite – всичко е изградено в системата и работи директно с базата данни. Отчетите могат да се съдават многократно / неограничен брой пъти, директно от Oracle NetSuite.

Как изградената от BTS NetSuite локализация за България надгражда NetSuite ЕRP?

Използвайки данните си в Oracle NetSuite и разработените от нас допълнителни функции,  включени в NetSuite ДДС модула за България, всички базирани в България компании използващи NetSuite ERP могат да създават своите  ДДС отчети в системата.

Тези отчети са задължителни за всички регистрирани по ЗДДС компании в България, без изключение. Няма друго решение, което лесно би могло да подпомогне създаването на тези отчети извън системата.

Докато въвеждате операциите си в Oracle NetSuite, нашия ДДС модул за България работи незабележимо за потребителя, като класифицира различните записи на създадените транзакции към дневника на покупките, дневника за продажбите, Справката-Декларация за ДДС и VIES-декларацията.

След края на месеца, когато всички операции за отчетния периода са в системата, имате възможност да изготвите своите ДДС отчети директно от NetSuite.

Някои от функционалностите вкючени в NetSuite България ДДС локализацията разработена от BTS (списъкът не е изчерпателен):

 • Всички отчети изискуеми от Националната агенция по приходите – Справка Декларация по ДДС, VIES декларация, дневници за покупки и продажби;
 • Автоматично класифициране в реално време (при създаване) на записите на операциите към българските отчети по ЗДДС;
 • Автоматично и поредно номериране на протоколи – поддържат се както протоколи за самоначисляване на ДДС при покупки, така и начисления на ДДС в „Други случаи / Лични нужди“. Генерираните от NetSuite ДДС модула протоколи за самоначисляване на ДДС в електронен и PDF формат съдържат всички необходими атрибути изискуеми от ЗДДС;
 • Протоколи за начисляване на ДДС при режим на облагане на маржа – автоматично генериране на протоколите поотделно или наведнъж за определен период. Автоматично и последователно номериране на всеки един от тях и отпечатването им в изискуемата от закона форма;
 • Съвместимост с Multi-Book функцията на NetSuite ERP за многофирмено счетоводство в ситуации, когато за целите на българското счетоводство се използва Secondary Accounting Book;
 • Двуезични ДДС съобщения за 0% ставка по ДДС за операции, които могат да се използват при разпечатване на фактури в NetSuite ERP и чиито текст може да бъде зададен спрямо изискванията на клиента.
 • Автоматично изобразяване на сумата на фактурата „словом“ на български и английски език.
 • Поддържат се неограничен брой сценарии свързани с начисляване на ДДС – вътрешнообщностни придобивания и продажби, покупки със самоначисляване на ДДС, частичен данъчен кредит, покупки и продажби с намалени ставки и др.;
 • Интеграция с Българска Народна Банка за ежедневно актуализиране на валутните курсове на BGN спрямо други валути, публикувани от банката – в NetSuite системата на клиента.
 • Интеграция с официалния сайт на VIES   –   при създаване на записите на клиент или доставчик в Oracle NetSuite, добавяйки неговия ДДС номер, интеграцията между двете системи автоматично попълва в Oracle NetSuite данните на вашия клиент/доставчик – Име на дружеството, Адрес на регистрацият. Вие не губите време да въвеждате данните, като в същото време информацията в базата данни е пълна и точна.
 • Оборотна Ведомост
  • Начални/Крайни салда и обороти за период – по счетоводна сметка
  • Експорт в Microsoft Excel
  • Групиране на резултатите по раздел и група
  • Оборотната ведомост е съвместима с Multi-Book функционалността на NetSuite
  • Съвместимост с функцията на NetSuite ERP „Accounting Context“ – Използва се при многофирмено счетоводство, при което в организацията има множество компании ползващи NetSuite в различни държави. Функцията предоставя възможност за генериране на отчета, използвайки корпоративния, българския сметкоплан или който и да е друг сметкоплан, като респективно визуализира номерата и имената на счетоводните сметки в съответствие с използвания сметкоплан.

и др.

Какви са предимствата от използването на NetSuite България ДДС локализация?

 • Справка-декларация по ЗДДС, VIES-декларация, Дневници за покупки и продажби във формат .txt за всички дружества със седалище в България. Файловете във формат .txt се генерират в Oracle NetSuite ERP и не изискват никаква допълнителна обработка извън системата, преди да бъдат предоставени на НАП – точно както бихте ги подготвили във всеки друг местен софтуер.
 • NetSuite ДДС модула автоматично обработва записите на операциите, за да ги класифицира правилно във всеки един от отчетите по ЗДДС. Въвеждането на операциите по покупки и продажби след активирането на NetSuite ДДС модула във вашата NetSuite система няма да бъде променено. NetSuite ДДС модулът може да работи успоредно с текущите процеси, както вече са настроени във вашата система и няма да ги усложни допълнително.
 • NetSuite ДДС модулът за България позволява автоматизирано създаване на протоколи за операции, които изискват самоначисляване на ДДС или за всякакви други сценарии, които изискват издаване на протокол (включително Протоколи за начисляване на ДДС при режим на облагане на маржа).

Списък с разрабтоките на BTS одобрени от Oracle NetSuite