Решението, което предлагаме е Oracle NetSuite ERP. Първата 100% облачна система, която изпълнява обещанието за интелигентни, напълно интегрирани в едно цяло и опростени решения за малки и средни предприятия. BTS може да ви помогне да внедрите NetSuite ERP във вашата организация, независимо дали тя представлява малък стартиращ бизнес или голямо предприятие, опериращо на територията на множество държави, като по този начин внедрите единна система за управление на целия ви бизнес. Независимо дали вашата компания е специализирана в сферата на производството, търговията на едро, електронната търговия, услугите, софтуера и технологиите, BTS може да ви помогне значително да оптимизирате процесите си, използвайки единна и достъпна „24/7„ система за управление и контрол в реално време от всяка точка на света, в която има достъп до интернет. Разработили сме и предлагаме одобрени от NetSuite SuiteApps – NetSuite Локализация за България и NetSuite Локализация за Румъния  съдържащи основно функционалности, насочени към отчетност по ЗДДС в двете държави. Двата модула привнасят в NetSuite и допълнителни функции, свързани със специфични счетоводни отчети и интеграции с Националните банки на двете държави за ежедневното обновяване на валутните курсове.

Като приложение от вида „Софтуер като услуга“ (SaaS), то ви осигурява стабилност и ефективност без големи инвестиции или продължителни цикли на внедряване. Платформата расте едновременно с растежа на вашата компания и предоставя все по-усъвършенствани функции с увеличен обхват и сложност.

NetSuite ERP
Един бизнес софтуер, обхващащ всички направления на бизнеса.

Облачен софтуер №1 за управление на бизнеса. Присъединете се към повече от 40 000 организации по света работещи с NetSuite ERP.

NetSuite ERP

NetSuite ERP изпълнява и съхранява „в облака“ всички операции – счетоводни, складови, операции свързани с процесите за покупка на суровини, материали и влагането им в изработката на готовата продукция, както и операции свързани с покупко-продажба на стоки. NetSuite предоставя възможност за всеобхватна отчетност, репортинг и анализ на извършваните дейности в реално време.

NetSuite ERP CRM+

NetSuite ERP и NetSuite CRM+ осигуряват реален мениджмънт на жизнения цикъл на клиентите, от маркетинг до управление на поръчки и продажби, кръстосаните продажби и ‘upsells’, управление на договорни отношения и всички действия свързани с ежедневното обслужване на клиенти.

NetSuite ERP – Ecommerce

Съчетавайки електронната търговия, управлението на клиентските поръчки и складовото стопанство, CRM и финансовите услуги, SuiteCommerce дава възможност на бизнеса да доставя персонализирани онлайн решения от всяко устройство.

NetSuite ERP – PSA

Управление на ресурсите, управление и отчитане на проекти, управление на разходи и отчитане на времето, NetSuite PSA подобрява оползотворяването на ресурсите, доставките и рентабилността на проектите, оптимизира и ускорява процеса на фактуриране.

Наши разработки одобрени по програмата „Built for NetSuite“

NetSuite локализация за България

NetSuite локализация за България

BTS e одобрения от Oracle NetSuite SDN партньор, разрабтил локализационен софтуерен пакет за България. Модулът за създаване на ДДС отчети е изцяло съобразен с изискванията на българското данъчно законодателство и е напълно интегрирана в софтуера и одобрена от NetSuite разработка на BTS, която предоставя на българските клиенти възможността бързо и лесно да отговорят в цялост на изискванията на българското ДДС законодателство.
Модулът за създаване на ДДС отчети за България помага на глобалните компании с местни дъщерни дружества да могат да използват изцяло възможностите на NetSuite в рамките на своята организация. (Пълно описание)

Основни предимства:

 • Модулът включва разработки, свързани със създаването на ДДС отчети.
 • Съвместимост с функцията Multi-book на Oracle NetSuite
 • Дневици за покупки и продажби
 • Автоматично номериране на протоколи за самоначисляване на ДДС при вътреобщонстни покупки на стоки и услуги, ДДС „други случаи“ и за лични нужди.
 • BG VAT declaration reporting
 • Функционалност даваща възможност за записване на сумата на фактурата с думи на кирилица и от всяка валута в български лева.
 • Възможност за генериране на Дневник за Покупки и Дневник за Продажби, Месечна ДДС Декларация и VIES декларация в електронен формат – готови за подаването им по електронен път в сайта на НАП.
 • VIES декларация
NetSuite Romania VAT

NetSuite локализация за Румъния

BTS e одобрения от Oracle NetSuite SDN партньор, разрабтил локализационен софтуерен пакет за Румъния. Модулът за създаване на ДДС отчети е изцяло съобразен с изискванията на данъчното законодателство на Румъния и е напълно интегрирана в софтуера разработка на BTS, която предоставя на клиентите използващи NetSuite бързо и лесно да отговорят в цялост на изискванията на ДДС законодателството на Румъния. (Пълно описание)

Основни предимства:

 • Автоматизирано генериране на румънската ДДС декларация „D394“ – XML формат на файла.
 • Автоматизирано генериране на румънската ДДС декларация „D300“ – XML формат на файла.
 • Автоматизирано генериране на румънската VIES декларация „D390“ – XML формат на файла.
 • Съвместимост с функцията Multi-book на Oracle NetSuite

BTS Romania SAF-T for NetSuite

От началото на 2022 г., Romania SAF-T отчетът е вече задължителен за компаниите в Румъния.
Romania SAF-T отчетът представлява стандартизиран одиторски файл и се използва за електронна обмяна на счетоводни данни от компаниите към данъчните власти.
Приложението на BTS Romania SAF-T for NetSuite позволява на потребителите в Оракъл НетСуит да генерират пълния отчет директно от НетСуит.

Основни предимства:

 • Без необходимост от интеграции или експорти да нанни от системата към външни системи – всичко е изградено в системата и работи директно с базата данни.
 • Отчетите могат да бъдат създавани неограничен брой пъти, директно от НетСуит.
 • Решението автоматично поддържа записите в базата данни (транзакционни или други), за да ги класифицира правилно в съответната секция на SAF-T отчета.

Интеграция с Българската Народна Банка и / или Националната Банка на Румъния

Интеграция, на ежедневна база, със сайта на Българска Народна Банка и / или Националната Банка на Румъния, с което се постига обновяване на валутните курсове на валута RON (Румънска Лея) и / или BGN (Български лев) към други валути в NetSuite.

Основни предимства:

 • Интеграция с Българска Народна Банка и / или Национална Банка на Румъния за автоматично актуализиране на валутните курсове на BGN и RON спрямо различни валути, търгувани от двете банки, веднъж на ден и в час, предпочитан от клиента.
 • Тази интеграция може да работи заедно със стандартната функция на NetSuite, която осигурява ежедневните обменни курсове за вашите други валути, а интеграцията с Българската Народна Банка и / или Националната Банка на Румъния гарантира ежедневно актуализиране на валутните курсове само спрямо BGN и RON на валути, посочени от вас.

Оборотна Ведомост

Оборотна ведомост за илюстриране на Начално салдо, Оборот за периода, Крайно салдо , групирани по счетоводна сметка. Резултатите могат допълнително да бъдат групирани по Клас/Под-клас (на база на класификации, използвани в Индивидуалния сметкоплан на дружеството, наподобяващи структура от типа „Сметка/Под-сметка“). Отчетът може да бъде директно експортиран в ексел или да бъде записан и във File Cabinet в NetSuite – по избор на клиента, в момента на генерирането му.

Основни предимства:

 • Типичен финансов отчет, представящ начално салдо, оборот за периода и оборот с натрупване от началото на годината до периода, както и крайно салдо – по счетоводни сметки.
 • Разпознаваемо оформление, където началният баланс, оборотът и крайният баланс са представени в хоризонтален план.
 • Сметките могат да бъдат групирани по класове и под-класове, съгласно структурата на сметкоплана на дружеството.
 • Отчетът бива създаден и експортиран в Excel, откъдето може да се използва за допълнителни отчети и изчисления/сравнения с други отчети NetSuite.

Интеграция с DHL

Изградената от нас интеграцията с DHL предоставя онлайн връзка в релно време между NetSuite и вашия акаунт в системата на DHL. По този начин се създава реална и надеждна връзка между двете системи, която осигурява информация относно услугите на DHL, които могат да бъдат ползвани за съответната доставка, времето за доставка, тарифите и резервацията на куриерската услуга. Използвайки услугите за интегриране на DHL, вие можете да включите функцията за доставка на DHL в своя уебсайт, приложения за обслужване на клиенти или системата за обработка на поръчки.

Основни предимства:

 • Проверявате най-добрия начин за доставка, който отговаря на вашите и на вашия клиент нужди.
 • Потвърждаване на данните за изпращане.
 • Печат на транспортни документи.
 • Улеснено приемане на пратките
 • Възможност за проследяване на движението на пратката.

NetSuite  OneWorld
Софтуер за управление на ERP, CRM, Ecommerce и PSA

Управлявайте бизнеса си лесно и в реално време навсякъде по света с NetSuite OneWorld

Global ERP

OneWorld модулът адресира функционалностите си към задоволяване на разнопосочни нужди на средноголеми мултинационални компании от световния пазар. Позволява на организацията ви да се развива и да се приспособи към управление и отчитане на бизнес дейностите си в различни държави и валути. Работа с различни системи на данъчното облагане, при спазване на местното законодателство, осигурявайки глобалната бизнес консолидация.

Global Ecommerce

OneWorld ви позволява да извършвате електронна търговия в целия свят, използвайки различни езици, различни валути, в различни държави, под различни търговски марки, като всички уеб магазини, може да се управляват изцяло от една и съща система на NetSuite.

Global SRP

OneWorld Services Resource Planning (SRP) опростява целия жизнен цикъл на услугите от маркетинг до управление на проекти, доставка на услуги, фактуриране и управление/признаване на приходите.

Global BI

 

OneWorld осигурява пълна видимост в реално време на цялата ви организация, което позволява безпроблемен достъп до финансовите, клиентските и други бизнес данни във вашата система. Той предоставя няколко нива на консолидирани отчети и ключови показатели за ефективност (KPIs), изобразявани в реално време, чрез лесно конфигурируеми табла за управление.

International Capabilities

Научете как NetSuite помага на компаниите да управляват глобални операции, включително различни валути, при различни правила за данъчно облагане и изисквания за отчитане в различни територии, като същевременно осигурява финансова консолидация и отчетност в реално време.

NetSuite SuiteCommerce
End-to-end B2C and B2B ecommerce platform

SuiteCommerce Site Builder

SuiteCommerce Site Builder ви осигурява онлайн магазин, който предлага възможност за лесно пазаруване в рамките на една единна платформа за търговия, за да управлявате безпроблемно бизнеса си. За разлика от системите за електронна търговия от първо поколение, NetSuite SuiteCommerce е модул интегриран със системата, която вашата компания използва и ви дава отлична възможност да оптимизирате управлението на поръчките от клиенти, стоковите наличности, предоставяйки единна визия в реално време за вашите клиенти и бизнес.

SuiteCommerce Advanced

SuiteCommerce Advanced предоставя на бизнеса напълно интегриран интернет магазин. Вашия интернет магазин е изграден изцяло в NеtSuite среда, което от своя страна предоставя 360 градусов поглед върху целия ви бизнес в реално време. NetSuite SuiteCommerce обединява електронната търговия с вашите основни оперативни бизнес системи – инвентаризация и управление на поръчки, маркетинг, обслужване на клиенти и финансови услуги.

Планиране на ресурсите
Цялостно решение за процеса „От оферта до фактура“

Управление на проекти

Функционалността за управление на проекти на NetSuite позволява на ръководителите на проекти и членовете на екипа да си сътрудничат и да поддържат актуален и точен статус на проекта по всяко време. Това позволява на мениджърите активно да идентифицират, приоритизират и решават потенциални проблеми. Успешно да следят и управляват всички включени в проекта дейности, процеси и ресурси с цел оптимизиране на работата им.

Управление на ресурси

Управлението на ресурсите на NetSuite позволява на мениджърите на проектите да оптимизират работата и използването на персонала, като минимизират престоя и гарантират, че по съответните проекти, работят специалистите, с най-точната и съответстваща на проекта квалификация.

Отчетност на проектите

Модулът NetSuite Project Accounting свързва дейностите извършвани по проекта с фирмените финансови отчети, като помага за осигуряване на точна счетоводна отчетност и навременно фактуриране през целия жизнен цикъл на проекта. Опростява управлението на времето и разходите, като същевременно предоставя възможности за детайлна отчетност.

Управление на разходите

NetSuite Expense Management предлага функции, които оптимизират производителността на разходите, като позволяват по-добро проследяване и съответствие на извършваните разходи, увеличават коректността и навременността на отчитането им и подобряват цялостният поглед на потребителите върху проекта.

Timesheet Management

Функцията за Time sheets в NetSuite, позволява на потребителите лесно и бързо да запишат изработени от тях часове по даден проект, независимо дали работят в офиса или докато пътуват при клиент.

NetSuite OpenAir
Leader in cloud professional services automation, stand-alone or integrated with existing enterprise systems.

NetSuite OpenAir е световен лидер в сферата на автоматизацията на професионалните услуги (PSA). От управлението на ресурсите и проектите до проследяването на времето и разходите, счетоводното отчитане и усъвършенстваното фактуриране на покупките и продажбите. NetSuite OpenAir поддържа целия жизнен цикъл на доставките на услуги. Решенията на NetSuite за професионални услуги се използват днес в повече от 2 000 организации в световен мащаб – от малки и средни предприятия до едни от най-големите и най-сложни организации, работещи в сферата на услугите в света.

NetSuite OpenAir доказано и бързо води до осезаеми резултати – увеличаване на използването на ресурсите и осигурява навременното изпълнение на проекта при подобрен марж – намалява разходите за ИТ, счетоводното отчитане на проектите и режийните разходи и ускорява циклите на фактуриране.

NetSuite Business Intelligence
Анализ и отчети в реално времеме, отразяващи цялостната дейност на предприятието.

Получаването на точна представа за бизнеса е предизвикателство. Често информацията се съхранява в множество различни системи и ръчно базираните процеси за управление на данните отнемат време и предразполагат към грешки. Ефективното вземане на решения на всички нива на управление се компрометира без надеждни и навременно получени данни. NetSuite Business Intelligence осигурява вградени възможности за управление, чрез илюстриране на данни в реално време, които биват консолидирани, анализирани и изобразени на предефинирани екрани в системата. Бизнес потребителите получават видимост в реално време, за да идентифицират проблемите, тенденциите и възможностите с цел незабавно да проследят причините, и да предприемат действия.